Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  HFM
Bước 1.Mở một tài khoản HFM
Thanh toán được ghi có và gửi tự động trước ngày 12 của tháng đối với các giao dịch mà khoản tiền hoàn lại đã được tích lũy từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng trước.
Chủ tài khoản hiện tại - Đăng nhập vào 'myHF', mở một tài khoản giao dịch mới và nhập ID Người Môi Giới Giới Thiệu:

Được Trả Trực Tiếp Vào Tài Khoản Người Môi Giới Của Bạn-    HFM: 8180     |    HFM ZA: 10008180

Hoàn Tiền Mặt Hàng Tháng-    HFM SV: 13943     |    HFM ZA: 10013943

*HF Các Thị Trường giới hạn khách hàng ở mức 5 tài khoản trừ khi yêu cầu thêm.
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Chọn nền tảng giao dịch Bước 2. Chọn nền tảng giao dịch
Bước 4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.